Posts Tagged ‘siaqa noor’

main nay jis shakh ko Pholon say sajaya tha

Khud-Gharz Log